PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN AGILE

Quản lý dự án Agile là một phương pháp quản lý dự án phát triển nhanh chóng đến mức phổ biến, được sử dụng để hoàn thành công việc trong thế giới phức tạp, luôn thay đổi mà chúng ta đang sống. Quản lý dự án Agile là gì? Phương pháp quản lý dự án Agile là một cách tiếp cận...

Tuyên ngôn Agile và 12 nguyên lý

Tuyên ngôn Agile Họ đã đưa ra cách tốt nhất để phát triển phần mềm bằng cách thực hiện nó và giúp đỡ những người khác thực hiện. Thông qua thuyết thực nghiệm họ đã đưa ra tuyên ngôn Agile: Individuals and interactions over processes and tools - Cá nhân hoá và tương tác hơn quy trình và công cụ Working software over comprehensive documentation -...