Blog Timeline Full Width

Check out our Latest News!

July 2021

Tuyên ngôn Agile và 12 nguyên lý

Tuyên ngôn Agile Họ đã đưa ra cách tốt nhất để phát triển phần mềm bằng cách thực hiện nó và giúp đỡ những người khác thực hiện. Thông qua thuyết thực nghiệm họ đã đưa ra tuyên ngôn Agile: Individuals and interactions over processes and tools - Cá nhân hoá và tương tác hơn quy trình và công cụ Working software over comprehensive documentation -...