Tuyên ngôn Agile và 12 nguyên lý

Tuyên ngôn Agile

Họ đã đưa ra cách tốt nhất để phát triển phần mềm bằng cách thực hiện nó và giúp đỡ những người khác thực hiện. Thông qua thuyết thực nghiệm họ đã đưa ra tuyên ngôn Agile:

Individuals and interactions over processes and tools – Cá nhân hoá và tương tác hơn quy trình và công cụ

Working software over comprehensive documentation – Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ

Customer collaboration over contract negotiation  – Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng

Responding to change over following a plan – Thích nghi với những thay đổi hơn là theo hợp đồng.

12 Nguyên lý:

 1. Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. Ưu tiên cao nhất là thoả mãn khách hàng thông qua việc chuyển giao những phần làm được sớm và liên tục.
 2. Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer’s competitive advantage. Sẵn sàng với những yêu cầu thay đổi, kể cả muộn trong quá trình phát triển. Quy trình Agile khai thác sự thay đổi này nhằm gia tăng tính cạnh tranh cho khách hàng
 3. Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale. Chuyển giao phần mềm hoạt động được từ một vài tuần đến một vài tháng, càng ngắn càng được ưu tiên.
 4. Business people and developers must work together daily throughout the project. Người kinh doanh và những nhà phát triển phải làm việc cùng nhau hàng ngày thông qua dự án.
 5. Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done. Xây dựng dự án bằng những thành viên có động lực. Cung cấp môi trường và hỗ trợ họ khi cần, và tin tưởng họ sẽ hoàn thành công việc
 6. The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation. Phương pháp hiệu quả và hiệu quả nhất của việc truyền đạt thông tin cùng với đội ngũ phát triển là face-to-face.
 7. Working software is the primary measure of progress. Phần mềm hoạt động là thước đo chính của tiến độ dự án.
 8. Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely. Những quy trình Agile khuyến khích phát triển bền vững. Những nhà đầu tư, phát triển và người dùng duy trì một sự phát triển liên tục
 9. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility. Tiếp tục hướng tới công nghệ thông minh và thiết kế tốt để nâng cao tính linh hoạt
 10. Simplicity—the art of maximizing the amount of work not done—is essential. Đơn giản - Nghệ thuật cực hạn số công việc không thực hiện - là cần thiết.
 11. The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams. Kiến trúc, yêu cầu và thiết kế tốt nhất được tạo thành từ các nhóm tự tổ chức
 12. At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly. Trong các vòng lặp đều đặn, đội nhóm sẽ phản ánh như thế nào để trở nên hiệu quả hơn, sau đó điều chỉnh cho phù hợp.

 

Share this post

Leave a Reply


카카오톡 채널 상담하기
카카오톡 채널 친구추가